Friday, March 13, 2009

religion- oh my god/ oh Jesus Christ/ oh Buda/ oh......
sex- fuck u/ motherfucker/ fatherfucker/ sisterfuker/ brotherfucker........
excrement- shit/ bullshit/ dogshit/ catshit/ birdshit/ leonshit.......etc

No comments: